Bezpečnostní informace

PRAVIDLA POHYBU V AREÁLU FARNOSTI A BASILIKY

NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE V HEJNICÍCH

NEVNÁŠEJTE DO AREÁLU FARNOSTI A OBJEKTU BASILIKY NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE V HEJNICÍCH NEBEZPEČNÉ PŘEDMĚTY

Do areálu farnosti a do objektu Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích platí přísný zákaz vnášení nebezpečných předmětů. Nejedná se pouze o střelné, řezné nebo bodnosečné zbraně, ale také výbušniny, zábavnou pyrotechniku, všechny typy hořlavin a chemických látek.

DÁVEJTE POZOR NA SVÁ ZAVAZADLA

Svá zavazadla nenechávejte prosím bez dozoru – mohla by být vnímána jako nebezpečná a prověřena přivolanou Policii ČR.

V AREÁLU FARNOSTI A OBJEKTU BASILIKY NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE V HEJNICÍCH NETOLERUJEME OMAMNÉ LÁTKY

V areálu farnosti a v objektu Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích platí zákaz jakékoliv aplikace omamných a návykových látek. V případě, že bude návštěvník vykazovat známky vlivu takové látky, bude přivolána Policie ČR. Respektujte prosím církevní prostory jako místo pro duchovní spočinutí.

DODRŽUJTE NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD A PRAVIDLA POHYBU V AREÁLU FARNOSTI A OBJEKTU BASILIKY NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE V HEJNICÍCH

Dodržujte prosím návštěvní řád a pravidla pohybu v areálu farnosti a v objektu Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích. Vstupujte jen do prostor pro návštěvníky a mějte na paměti, že areál farnosti a objekt Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích je vybaven kamerovým systémem. V případě pokusu o vstup do neveřejných prostor bude přivolána Policie ČR.

RESPEKTUJTE POKYNY ZAMĚSTNANCŮ FARNOSTI

Při návštěvě areálu farnosti a objektu Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích prosím respektujte pokyny zaměstnanců farnosti. V případě vzniku mimořádné události znají postupy k ochraně vaší bezpečnosti.

NEKUŘTE V AREÁLU FARNOSTI A OBJEKTU BASILIKY NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE V HEJNICÍCH

Dodržujte prosím zákaz kouření v areálu farnosti a v objektu Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích. Kuřte jen na místě k tomu vyhrazeném a nedopalky odhazujte jen do odpadkových nádob.

DODRŽUJTE PRAVIDLA PARKOVÁNÍ

Dodržujte prosím pravidla parkování vozidel v areálu farnosti. Svá vozidla parkujte podle pokynů zaměstnanců farnosti jen na místech k tomu určených a vždy s respektem ke skutečnosti, že v areálu farnosti parkují a pohybují se i osoby s tělesným postižením. V případě nevhodného parkování bude přivolána Policie ČR.

POKUD NĚCO NEVÍTE, ZEPTEJTE SE

Velmi rádi vám poradíme a pomůžeme. Pokud něco nevíte, chcete nám něco oznámit nebo potřebujete pomoc, obraťte se prosím na zaměstnance farnosti nebo zaměstnance Kláštera Hejnice – vždy vám vyjdou vstříc.

1. Základní ustanovení

1.1. Obecné

1.1.1. Tento návštěvní řád vydává statutární zástupce Římskokatolické farnosti Hejnice (dále jen „farnost“)

1.1.2. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do prostor areálu farnosti a objektu Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích

1.1.3. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v prostorách farnosti a objektu Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích

1.1.4. Každý návštěvník svým vstupem do prostor farnosti a objektu Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat

1.1.5. Tento návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní kulturní, společenské nebo jiné akce není farnost, ale jiný subjekt

2. Přístupnost areálu farnosti a budovy Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích

2.1. Areál farnosti a budova Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích jsou přístupné:

2.1.1. Nádvoří před budovou Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích veřejnosti přístupná bez omezení

2.1.2. Basilika Navštívení Panny Marie v Hejnicích je veřejnosti přístupná denně, zpravidla od 08:00 do 17:00 hodin

3. Organizace vnitřního provozu

3.1. Režim vstupu

3.1.1. Vstup do vnitřních, veřejnosti přístupných prostor Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích není zpoplatněn

3.1.2. Komentované prohlídky Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích jsou možné pouze po předchozí domluvě s určeným zaměstnancem farnosti. Kapacita je limitována provozními podmínkami a bezpečností návštěvníků

3.1.3. Kdokoli, mimo zaměstnanců farnosti v pracovní době, kdo se v návštěvní době nachází v areálu farnosti nebo objektu Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích, je z hlediska tohoto návštěvního řádu považován za návštěvníka a je povinen řídit se tímto návštěvním řádem

3.1.4. Odpovědnost farnosti za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy

3.1.5. Odpovědnost návštěvníků za případné škody vzniklé farnosti se řídí obecně závaznými předpisy

3.1.6. V areálu farnosti a objektu Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách a ve vymezených a označených prostorách

3.1.7. V areálu farnosti a objektu Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích je zakázáno odkládat a nechávat bez dozoru zavazadla a jiné předměty mimo vyhrazené prostory

3.1.8. Je zakázáno odhazovat nebo ukládat odpadky jinde, než do odpadkových nádob k tomu určených

3.1.9. V případě vzniku mimořádné události je návštěvník povinen událost nahlásit zaměstnanci na recepci Kláštera Hejnice nebo zaměstnanci farnosti

3.1.10. Děti ve věku do 15 let mají do areálu farnosti a objektu Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích povolen vstup jen v doprovodu dospělých osob, které za chování dětí a dodržování návštěvního řádu z jejich strany zodpovídají

4. Ochrana církevních a kulturních památek

4.1. Ochrana církevních a kulturních památek

4.1.1. Návštěvníci jsou v areálu farnosti a objektu Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích povinni uposlechnout pokynů zaměstnanců farnosti

4.1.2. Při neuposlechnutí pokynu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany areálu farnosti, objektu Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích a vystavených předmětů, bude návštěvník vykázán a jeho povinností je areál farnosti a objekt Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů

4.1.3. Pro ochranu areálu farnosti, objektu Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích, návštěvníků a vystavených předmětů, jsou vybrané venkovní a vnitřní prostory areálu farnosti a objektu Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích kontrolovány

4.1.4. Osobám důvodně podezřelým z opilosti, či požití omamných látek, je přístup do areálu farnosti a objektu Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích přísně zakázán

4.1.5. V areálu farnosti a objektu Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích je přísně zakázáno požívání alkoholu, návykových látek a kouření

4.1.6. V areálu farnosti a objektu Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích je zakázána jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny zaměstnanců farnosti, zaměstnanců Kláštera Hejnice a složek integrovaného záchranného systému

4.1.7. Z důvodu bezpečnosti je do areálu farnosti a objektu Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích zakázáno vnášet jakékoli chladné či střelné zbraně včetně jejich replik, stejně tak předměty a chemické látky nebezpečné povahy a předměty jež lze jako zbraně zneužít

4.1.8. Do interiérů objektu Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích je zakázán přístup s objemnými zavazadly a taškami

4.1.9. Do objektu Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích je zakázán vstup se zvířaty. Výjimku lze vyjednat předem s oprávněným zaměstnancem farnosti

4.1.10. Vstup do areálu farnosti a objektu Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích je zakázán vstup návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu

4.1.11. V okamžiku zjištění ztráty, či poškození předmětů církevní, nebo kulturní povahy nebo vystavených předmětů, jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách areálu farnosti a objektu Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením včetně případné osobní prohlídce provedené příslušníky Policie ČR

4.1.12. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat majetek farnosti, areál farnosti a objekt Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích. Zejména je zakázáno:

· dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat

· opouštět vymezené trasy a komunikace, vzdalovat se při komentované prohlídky areálu farnosti a objektu Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích od průvodce a prováděné skupiny

· rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu areálu farnosti a objektu Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z komentované prohlídky

· jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiérech objektu Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem atd.

· trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, plašit ptactvo, tábořit v zahradách areálu farnosti, vylepovat zde plakáty, propagovat zde jakékoli zboží, služby či aktivity a jinak narušovat klid a pořádek

· jezdit v areálu farnosti (mimo nádvoří určené k parkování vozidel) a objektu Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích jakýmikoli vozidly včetně jízdních kol (výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižené a dětské kočárky). Jízdní kola lze v areálu farnosti odkládat pouze na k tomu vyhrazených místech. Pohyb na dětských odrážedlech a dětských koloběžkách je v areálu farnosti povolen pouze po komunikacích ve volně přístupných částech, a to pouze dětem do 5 let věku a v doprovodu dospělé osoby, která odpovídá za bezpečnost dítěte a za to, že nebude svou jízdou ohrožovat jiné návštěvníky

· parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory určených parkovišť

· krmit nebo jakkoliv rušit či obtěžovat zvířata volně žijící v areálu farnosti

· umožnit v areálu volný pohyb psů a jiných zvířat. Do volně přístupných částí areálu farnosti a objektu Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích mohou psi a jiná zvířata po souhlasu oprávněného zaměstnance farnosti pouze na vodítku nebo jinak zajištěná

4.1.13. V areálu farnosti a objektu Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích je zakázáno dotýkat se elektrických rozvodů, elektrického vedení, signalizačního zařízení a jakýchkoli dalších technických zařízení. Za případná zranění nebo škody vzniklé nedodržením tohoto zákazu nepřebírá farnost žádnou odpovědnost

4.1.14. V celém areálu farnosti a v objektu Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu statutárního zástupce farnosti

4.1.15. V interiéru objektu Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích, případně v dalších vyznačených prostorách, je zakázáno fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace bez předchozího písemného souhlasu statutárního zástupce farnosti

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody se zodpovídá návštěvník areálu farnosti a objektu Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích

5.2. Farnost neodpovídá za úrazy a škody vzniklé v důsledku nedodržování, či porušení návštěvního řádu

5.3. Odpovědnost farnosti za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně platnými předpisy

5.4. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit statutární zástupce farnosti

5.5. Přání, pochvaly, stížnosti, či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo v objektu Basiliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích do knihy přání a stížností, která jim bude předložena na vyžádání statutárním zástupcem farnosti nebo jeho oprávněným zaměstnancem

5.6. Návštěvník má možnost se se svými podněty obrátit také písemně na adresu Římskokatolická farnost Hejnice, Hejnice č.p. 1, 463 62 Hejnice, Česká republika

5.7. Tento Návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 15.12.2020

R. D. ICLic. Mgr. Pavel Andrš

farář Římskokatolické farnosti Hejnice